ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 5.
Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji, zdrowia i innych form wypoczynku leżących w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku, a także działalność szkoleniowa oraz działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu

§ 6.

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  1) umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności;
  2) objęcie swoją działalnością osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku;
  3) upowszechnianie sportu, turystyki i rehabilitacji w środowisku osób
  niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku;
  4) organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych niepełnosprawnych;
  5) organizowanie imprez w zakresie sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku;
  6) udział w rozgrywkach sportowych niepełnosprawnych o charakterze regionalnym i międzynarodowym;
  7) opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska;
  8) nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych;
  9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania;
  10) organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi własnymi lub powierzonymi;
  11) integrację społeczną i zawodową niepełnosprawnych;
  12) doskonalenie kadr i prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej, informacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych;
  13) upowszechnianie dostępu do Internetu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji w środowisku osób niepełnosprawnych;
 2. Działalność statutowa może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna
  1) Działalność wskazana w ust. 1 pkt 5, 10, 11, 12 może być prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego, zaś pozostała działalność wskazana w ust. 1 jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego;
  2) Klub opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, a także swoich członków, w tym członków Rady Klubu. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Rady mają także możliwość otrzymywania wynagrodzenia. Klub może korzystać z pracy wolontariuszy;

By Sławek

Skip to content