ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) Zwyczajnych
2) Nadzwyczajnych
3) Honorowych
4) Wspierających
§ 8.

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
  1) Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający stopień o niepełnosprawności tytułu utraty wzroku, w stopniu znacznym lub umiarkowanym, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
  2) Niepełnoletni Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, który złoży pisemną deklarację, za zgodą przedstawiciela ustawowego i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
  3) Cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.
 2. Członkiem nadzwyczajnym Klubu może być Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej przyczynia się do realizacji statutowych zadań Klubu.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu , turystyki i rehabilitacji działająca na rzecz klubu w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Klubu i realizuje zadeklarowane świadczenia. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Klubu osobiście lub poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 9.
Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających na podstawie deklaracji pisemnych przyjmuje, wyklucza i skreśla Zarząd Klubu.

§ 10.
Godność członka honorowego i tytuł prezesa honorowego nadaje Sejmik Klubu.

§ 11.

 1. Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:
  1) Bierne i czynne prawo wyboru do władz Klubu. Członek Nadzwyczajny nie może pełnić funkcji prezesa i wiceprezesa.
  2) Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
  3) Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu.
 2. Małoletni członkowie Klubu:
  1) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.
  2) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu , bez prawa udziału w głosowaniu na Sejmikach członków Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.

§ 12.
Członkom honorowym przysługują wszelkie prawa określone w § 11 ust. 2) i 3)

§ 13.
Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 11 ust. 2) i 3).

§ 14.
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:
1) Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Klubu.
2) Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3) Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15.
Członkowie wspierający są zobowiązani regularnie opłacać zdeklarowane wpłaty na działalność klubu i w miarę własnych możliwości powinni wykazywać pomoc techniczną i organizacyjną w działalności statutowej Klubu.

§ 16.
Przynależność do Klubu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2) Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
3) Wykluczenia decyzją Zarządu Klubu.
4) Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres jednego roku.
5) Utraty praw publicznych i obywatelskich; Śmierci członka.

By Sławek

Skip to content