ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

§ 17.

Władzami Klubu są:

 1. Sejmik Klubu.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna Klubu.

§ 18.

Władze Klubu wymienione w § 17 pkt. 2 i 3 pochodzą z wyboru. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Łączenie funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 17 pkt. 2 i 3 jest niedozwolone.

SEJMIK KLUBU

§ 19.

Sejmik Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Sejmik Klubu może być zwyczajny

lub nadzwyczajny.

§ 20.

Sejmik Klubu zwoływany jest, co cztery lata przez Zarząd Klubu, która w tym celu zawiadamia członków Klubu, co najmniej na 15 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać czas, miejsce i porządek obrad

§ 21.

Nadzwyczajny Sejmik Klubu może być zwołany przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Klubu. Sejmik powinien być zwołany w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 22.

Sejmik Klubu jest władny podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 23.

W przypadku przekroczenia 100 członków w Klubie, Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o wybór na sejmik przedstawicieli zgodnie z uchwaloną przez siebie ordynację wyborczą.

§ 24.

Do kompetencji Sejmiku Klubu należy:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjne.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
 6. Wybór władz Klubu:

a. Zarządu Klubu

b. Komisji Rewizyjnej

 • Wyznaczanie pełnomocnika do rozwiązywania sporów i do zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Klubu.
 • Nadawanie godności członka honorowego;
 • Nadawanie w szczególnych przypadkach tytułu honorowego Prezesa Klubu osobie, która pełniła tę funkcję przynajmniej trzy kadencje.
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Sejmiku Klubu.
 • Rozpatrywanie odwołań i wniosków zgłoszonych przez członków i władze Klubu.
 • Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.

§ 25.

Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, obecnych na sejmiku.

W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Sejmiku Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne

ZARZĄD KLUBU

§ 26.

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Sejmikami Klubu.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Kierowanie całokształtem pracy Klubu.
 2. Realizowanie uchwał Sejmiku Klubu i rozpatrywanie wniosków o zwołanie   
  nadzwyczajnych Sejmików Klubu.
 3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i wybór delegatów do reprezentowania Klubu w zebraniach innych organizacji.
 4. Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Klubu.
 5. Ustalanie wpisowego i składek członkowskich.
 6. Sporządzanie planów Klubu i preliminarzy budżetowych.
 7. Zatrudnianie dyrektora lub kierownika biura Klubu, księgowego, trenerów,instruktorów sekcji sportowych  w ramach zadań oraz kierowników własnych jednostek gospodarczych.
 8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 9. Zatwierdzanie przyjętych darowizn i zapisów.

§ 28.

 1.  Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Sejmik Klubu. O liczbie członków Zarządu Klubu na daną kadencję decyduje uchwała Sejmiku Klubu. W skład  Zarządu Klubu  może wchodzić urzędujący dyrektor lub kierownik biura Klubu, powołany przez  Zarząd Klubu , spośród wybranych członków Zarządu.
 2.  Członkami Zarząd Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

§ 29.

Zarząd Klubu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 30.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 31.

Uchwały Zarządu  zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarząd Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.

§ 32.

Zarząd Klubu tworzy w miarę potrzeb sekcje i zespoły w zakresie poszczególnych dyscyplin sportu i turystyki, stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

§ 33.

 1.  Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Klubu:
 2.  Prezesa i Wiceprezesa lub innych osób upoważnionych przez Zarząd.
 3.  Prezesa lub Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu Klubu upoważnionego    

przez Zarząd.

 •    W imieniu klubu jako pracodawcy albo zleceniodawcy,umowę z członkiem zarządu może

podpisać jedynie pełnomocnik organu komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków klubu.

 •    W sporach z członkiem zarządu, klub reprezentuje pełnomocnik organu Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków klubu.

§ 34.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu, władzą tym przysługuje prawo powołania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób powołanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35.

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Klubu.

§ 36.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1.  Kontrole działalności statutowej i finansowych władz Klubu, kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 2.  Składanie sprawozdań na Sejmiku Klubu i występowanie z wnioskami o udzielenie    absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.
 3.  Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Sejmiku Klubu.
 4.  Wyznaczanie uchwałą  pełnomocnika z Komisji Rewizyjnej do reprezentowania klubu

w umowach między klubem a członkiem Zarządu Klubu oraz w sporach z nim.

§ 37.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.

§ 38.

 1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Wybiera ze swego grona: przewodniczącego, sekretarza i członka.
 2.  Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Władz Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 39.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 40.

W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

By Sławek

Skip to content