ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 45
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Sejmiku Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 46
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Sejmik Klubu powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi i obowiązującymi przepisami przeprowadzi likwidację.

§ 47
Uchwalając rozwiązanie Klubu Sejmik Klubu przekazuje majątek organizacjom, które będą realizowały cele statutowe po pokryciu zobowiązań.

§ 48
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej

§ 49
Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisem do rejestru.

Niniejszy statut – tekst jednolity – został zatwierdzony na Sejmiku Wyborczym Klubu w dniu 04-03-2023 r.

By Sławek

Skip to content