Statut

Statut
Klubu Sportowego Niewidomych Omega w Łodzi

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Klub nosi nazwę:
„Klub Sportowy Niewidomych Omega” – zwany dalej Klubem.
Nazwa skrócona: KSN Omega

§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą klubu jest miasto Łódź.

§ 3.
1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
2. Klub może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działania.
§ 4.
Klub może używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

 

> do góry

 

ROZDZIAŁ II
Cele działania i sposób ich realizacji

 

§ 5.
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.

§ 6.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności;
2. Objęcie swoją działalnością osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku;

3. Upowszechnianie sportu, turystyki i rehabilitacji w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku;
4. Organizowanie imprez w zakresie sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku;
5. Opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska;
6. Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych;
7. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi o podobnym profilu działania;
8. Prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych;
9. Organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi własnymi lub powierzonymi;
10. Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych,
określonych przez akty prawne dotyczące tego rodzaju działalności;
11. Integracja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych;
12. Doskonalenie kadr w środowisku osób niepełnosprawnych;
13. Upowszechnianie dostępu do Internetu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji w środowisku osób niepełnosprawnych;

 

> do góry

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §7.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Nadzwyczajnych
3. Honorowych
4. Wspierających
§ 8.

1) Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
1. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający stopień o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, w stopniu znacznym lub umiarkowanym, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Radę Klubu;
2. Niepełnoletni Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, który złoży pisemną deklarację, za
zgodą przedstawiciela ustawowego i zostanie przyjęty przez Radę Klubu

3. Cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który
spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.
2) Członkiem nadzwyczajnym Klubu może być Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej przyczynia się do realizacji statutowych zadań Klubu.
3) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
rozwoju kultury fizycznej, sportu , turystyki i rehabilitacji działająca na rzecz klubu w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku
4) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Klubu i realizuje zadeklarowane świadczenia. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Klubu osobiście lub poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 9.
Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających na podstawie deklaracji
pisemnych przyjmuje, wyklucza i skreśla Rada Klubu.

§ 10.
Godność członka honorowego i tytuł prezesa honorowego nadaje Sejmik Klubu.

§ 11.
Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:
1. Bierne i czynne prawo wyboru do władz Klubu;
2. Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Radę Klubu;
3. Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu;
Małoletni członkowie Klubu:
1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu , bez prawa udziału w głosowaniu na Sejmikach członków Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.

§ 12.
Członkom honorowym przysługują wszelkie prawa określone w § 11 ust. 2) i 3)
§ 13.ac
Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 11 ust. 2) i 3).

§ 14.
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:
1. Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Klubu;
2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15.
Członkowie wspierający są zobowiązani regularnie opłacać zdeklarowane wpłaty na działalność klubu i w miarę własnych możliwości powinni wykazywać pomoc techniczną i organizacyjną w działalności statutowej Klubu.

§ 16.
Przynależność do Klubu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
3. Wykluczenia decyzją Rady Klubu;
4. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek
członkowskich za okres jednego roku;
5. Utraty praw publicznych i obywatelskich;
6. Śmierci członka.

 

> do góry

 

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu

 

§ 17.
Władzami Klubu są:
1. Sejmik Klubu;
2. Rada Klubu;
3. Komisja Rewizyjna Klubu;
§ 18.

1. Władze Klubu wymienione w § 17 pkt. 2 i 3 pochodzą z wyboru.
2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.
3. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. Łączenie funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 17 pkt. 2 i 3 jest niedozwolone.

 

> do góry

 

SEJMIK KLUBU

§ 19.
Sejmik Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Sejmik Klubu może być zwyczajny
lub nadzwyczajny.
§ 20.
Sejmik Klubu zwoływany jest, co cztery lata przez Radę Klubu, która w tym celu zawiadamia członków Klubu, co najmniej na 15 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać czas, miejsce i porządek obrad

§ 21.
Nadzwyczajny Sejmik Klubu może być zwołany przez Radę z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Klubu.
Sejmik powinien być zwołany w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
§ 22.
Sejmik Klubu jest władny podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 23.
W przypadku przekroczenia 100 członków w Klubie, Rada Klubu może podjąć Uchwałę o wybór na sejmik przedstawicieli zgodnie z uchwaloną przez siebie ordynację wyborczą.
§ 24.
Do kompetencji Sejmiku Klubu należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu;
2. Uchwalanie statutu i jego zmian;
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Klubu;
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
5. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Klubu.
6. Wybór władz Klubu:

a. Rady Klubu
b. Komisji Rewizyjnej
7. Ustalanie wpisowego i składek członkowskich;
8. Nadawanie godności członka honorowego;
9. Nadawanie w szczególnych przypadkach tytułu honorowego Prezesa Klubu ,
osobie, która pełniła tę funkcję przynajmniej trzy kadencje;
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Sejmiku
Klubu;
11. Rozpatrywanie odwołań i wniosków zgłoszonych przez członków i władze
Klubu;
12. Zatwierdzanie regulaminów: Rady Klubu, Komisji Rewizyjnej;

§ 25.
Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, obecnych na sejmiku. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Sejmiku Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne

 

> do góry

 

RADA KLUBU

§ 26

Rada Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Sejmikami Klubu.

§ 27

Do kompetencji Rady należy:

 1. Kierowanie całokształtem pracy Klubu;

 

 1. Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Klubu;

 

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

 

 1. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;

 

 1. Sporządzanie planów Klubu i preliminarzy budżetowych;

 

 1. Realizowanie uchwał Sejmiku Klubu, zatrudnianie kierownika Klubu, głównego księgowego oraz kierowników własnych jednostek gospodarczych;

 

 1. Rozpatrywanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnych Sejmików Klubu.

 

 1. Wybór delegatów do reprezentowania Klubu w zebraniach innych organizacji.

 

§ 28

Rada Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Sejmik Klubu. O liczbie członków Rady Klubu na daną kadencję decyduje uchwała Sejmiku Klubu. W skład Rady Klubu może wchodzić urzędujący kierownik klubu, powołany przez Radę Klubu, spośród wybranych członków Rady.

§ 29

Rada Klubu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 30

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż 6 razy w roku.

§ 31

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Rady Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.

§ 32

Rada Klubu tworzy w miarę potrzeb sekcje i zespoły w zakresie poszczególnych dyscyplin sportu, kultury fizycznej i turystyki stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

§ 33

Do ważności pism i dokumentów Rady wymagane są dwa podpisy:

 1. Prezesa lub jego Zastępcy oraz innego członka Rady Klubu;

 

 1. Prezesa i Zastępcy lub innych osób upoważnionych przez Radę.

 

§ 34

W przypadku powstania wakatu w Radzie Klubu, władzom tym przysługuje prawo dokoptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

> do góry

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Klubu.

§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrole działalności statutowej i finansowej władz Klubu, kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych;

 

 1. Składanie sprawozdań na Sejmiku Klubu i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium dla ustępującej Rady Klubu;

 

 1. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Sejmiku Klubu.

 

§ 37

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.

§ 38

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Wybiera ze swego grona: przewodniczącego, sekretarza i członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu.

§ 39

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek, może brać udział w posiedzeniach Rady Klubu z głosem doradczym.

§ 40

W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokoptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

> do góry

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 41

Na majątek Klubu składają się:

 1. Wpisowe i składki czlonkowskie;
 2. Wpływy z działalności statutowej;
 3. Dotacje;
 4. Darowizny i zapisy;
 5. Inne dochody

§ 42

Do ważności oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy:

 1. Prezesa lub jego Zastępcy oraz innego członka Rady Klubu;

 

 1. Prezesa i Zastępcy lub innych osób upoważnionych przez Radę

 

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 43

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Sejmiku Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 44

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Sejmik Klubu powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi i obowiązującymi przepisami przeprowadzi likwidację.

§ 45

Uchwalając rozwiązanie Klubu Sejmik Klubu przekazuje majątek organizacjom, które będą realizowały cele statutowe po pokryciu zobowiązań.

§ 46

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Kulturze Fizycznej i Prawo o stowarzyszeniach.

> do góry

 

Niniejszy statut – tekst jednolity – został zatwierdzony uchwałą nr 8 Sejmiku Nadzwyczajnego Klubu z dnia 16-11-2010 r.

 

 

Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0.

Komentowanie i pingowanie zostały wyłączone.

Komentowanie wyłączone.