STATUT KLUBU

 

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO

NIEWIDOMYCH “OMEGA”

W ŁODZI

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Klub nosi nazwę: „Klub Sportowy Niewidomych Omega”- zwany dalej klubem. Nazwa skrócona „KSN Omega”


§ 2.

1. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą klubu jest miasto Łódź.


§ 3.


1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
2. Klub może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działania.


§ 4.


Klub może używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI


§ 5.


Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji, zdrowia i innych form wypoczynku leżących w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku, a także działalność szkoleniowa oraz działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu


§ 6.


1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) umożliwianie zainteresowanym     zrzeszania się w klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności;

2) objęcie swoją działalnością osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku;

3) upowszechnianie sportu, turystyki i rehabilitacji w środowisku osób
niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku;

4) organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych niepełnosprawnych;

5) organizowanie imprez w zakresie sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku;

6) udział w rozgrywkach sportowych niepełnosprawnych o charakterze regionalnym i międzynarodowym;     

7) opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska;

8) nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych;

9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania;

10) organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi własnymi lub powierzonymi;

11) integrację społeczną i zawodową niepełnosprawnych;

12) doskonalenie kadr i prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej, informacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych;

13) upowszechnianie dostępu do Internetu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji w środowisku osób niepełnosprawnych; 

2. Działalność statutowa może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna
1) Działalność wskazana w ust. 1 pkt 5, 10, 11, 12 może być prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego, zaś pozostała działalność wskazana w ust. 1 jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego;    

2) Klub opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, a także swoich członków, w tym członków Rady Klubu. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Rady mają także możliwość otrzymywania wynagrodzenia. Klub może korzystać z pracy wolontariuszy;

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7.


Członkowie Klubu dzielą się na:
1) Zwyczajnych
2) Nadzwyczajnych
3) Honorowych
4) Wspierających


§ 8.

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
 1) Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający stopień o niepełnosprawności tytułu utraty wzroku, w stopniu znacznym lub umiarkowanym, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Radę Klubu;
 2) Niepełnoletni Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, który złoży pisemną deklarację, za zgodą przedstawiciela ustawowego i zostanie przyjęty przez Radę Klubu
 3) Cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.
2. Członkiem nadzwyczajnym Klubu może być Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej przyczynia się do realizacji statutowych zadań Klubu.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu , turystyki i rehabilitacji działająca na rzecz klubu w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.
4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Klubu i realizuje zadeklarowane świadczenia. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Klubu osobiście lub poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.


§ 9.


Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających na podstawie deklaracji
pisemnych przyjmuje, wyklucza i skreśla Rada Klubu.


§ 10.


Godność członka honorowego i tytuł prezesa honorowego nadaje Sejmik Klubu.


§ 11.


Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:
1) Bierne i czynne prawo wyboru do władz Klubu
2) Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Radę
Klubu
3) Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu;
Małoletni członkowie Klubu:
1) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.
2) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu , bez prawa udziału w głosowaniu na Sejmikach członków Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz


§ 12.


Członkom honorowym przysługują wszelkie prawa określone w § 11 ust. 2) i 3)


§ 13.


Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 11 ust. 2) i 3).


§ 14.


Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:
1) Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Klubu
2) Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
3) Regularnie opłacać składki członkowskie.


§ 15.


Członkowie wspierający są zobowiązani regularnie opłacać zdeklarowane wpłaty na działalność klubu i w miarę własnych możliwości powinni wykazywać pomoc techniczną i organizacyjną w działalności statutowej Klubu.


§ 16.


Przynależność do Klubu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2) Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
3) Wykluczenia decyzją Rady Klubu;
4) Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres jednego roku;
5) Utraty praw publicznych i obywatelskich;
6) Śmierci członka.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

§ 17.


Władzami Klubu są:
1) Sejmik Klubu;
2) Rada Klubu;
3) Komisja Rewizyjna Klubu;


§ 18.


Władze Klubu wymienione w § 17 pkt. 2 i 3 pochodzą z wyboru.
Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Łączenie funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 17 pkt. 2 i 3 jest niedozwolone.

SEJMIK KLUBU


§ 19.


Sejmik Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Sejmik Klubu może być zwyczajny
lub nadzwyczajny.


§ 20.


Sejmik Klubu zwoływany jest, co cztery lata przez Radę Klubu, która w tym celu zawiadamia członków Klubu, co najmniej na 15 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać czas, miejsce i porządek obrad


§ 21.


Nadzwyczajny Sejmik Klubu może być zwołany przez Radę z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Klubu.
Sejmik powinien być zwołany w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.


§ 22.


Sejmik Klubu jest władny podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.


§ 23.


W przypadku przekroczenia 100 członków w Klubie, Rada Klubu może podjąć Uchwałę o wybór na sejmik przedstawicieli zgodnie z uchwaloną przez siebie ordynację wyborczą.


§ 24.


Do kompetencji Sejmiku Klubu należy:
1) Uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu.
2) Uchwalanie statutu i jego zmian.
3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Klubu
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjne.
5) Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Klubu.
6) Wybór władz Klubu:
a. Rady Klubu
b. Komisji Rewizyjnej
7) Wyznaczanie pełnomocnika do rozwiązywania sporów i do zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych z członkami Rady Klubu;
8) Nadawanie godności członka honorowego;
9) Nadawanie w szczególnych przypadkach tytułu honorowego Prezesa Klubu osobie, która pełniła tę funkcję przynajmniej trzy kadencje;
10) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Sejmiku
Klubu;
11) Rozpatrywanie odwołań i wniosków zgłoszonych przez członków i władze
Klubu;
12) Zatwierdzanie regulaminów: Rady Klubu, Komisji Rewizyjnej;
13) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego
majątku


§ 25.


Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, obecnych na sejmiku.
W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Sejmiku Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne


RADA KLUBU


§ 26.


Rada Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Sejmikami Klubu.


§ 27.


Do kompetencji Rady Klubu należy:
1) Kierowanie całokształtem pracy Klubu;
2) Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Klubu;
3) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
4) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
5) Sporządzanie planów Klubu i preliminarzy budżetowych
6) Realizowanie uchwał Sejmiku Klubu, zatrudnianie kierownika Klubu,
głównego księgowego oraz kierowników własnych jednostek gospodarczych;
7) Rozpatrywanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnych Sejmików Klubu
8) Wybór delegatów do reprezentowania Klubu w zebraniach innych
organizacji.
9) Zatwierdzanie przyjętych darowizn i zapisów.
10) Ustalanie wpisowego i składek członkowskich
§ 28.
1) Rada Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Sejmik Klubu. O liczbie członków Rady Klubu na daną kadencję decyduje uchwała Sejmiku Klubu. W skład Rady Klubu może wchodzić urzędujący kierownik klubu, powołany przez Radę Klubu, spośród wybranych członków Rady.
1) Członkami Rady Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego


§ 29.


Rada Klubu wybiera ze swego grona prezesa, v-ce  prezesa, sekretarza i skarbnika.


§ 30.


Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż 6 razy w roku


§ 31.


Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Rady Klubu. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.


§ 32.


Rada Klubu tworzy w miarę potrzeb sekcje i zespoły w zakresie poszczególnych dyscyplin sportu i turystyki, stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań


§ 33.


1) Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Rady: Prezesa lub jego Zastępcy oraz innego członka Rady Klubu upoważnionego przez Radę lub Prezesa i Zastępcy lub innych osób upoważnionych przez Radę.
2) W umowach między klubem a członkiem Rady Klubu oraz w sporach z nim klub reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego sejmiku członków klubu.


§ 34.


W przypadku powstania wakatu w Radzie Klubu, władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35.


Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Klubu.


§ 36.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrole działalności statutowej i finansowych władz Klubu, kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
2) Składanie sprawozdań na Sejmiku Klubu i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium dla ustępującej Rady Klubu;
3) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Sejmiku Klubu.
4) Wyznaczanie uchwałą członka z Komisji Rewizyjnej do reprezentowania klubu
w umowach między klubem a członkiem Rady Klubu oraz w sporach z nim.


§ 37.


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Głosowanie jest jawne, chyba, że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.


§ 38.


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Wybiera ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza i członków.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Władz Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.


§ 39.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym


§ 40.


W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, władzą tym przysługuje
prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 41.


1. Na majątek i fundusze Klubu składają się:
1) Wpisowe i składki członkowskie;
2) Wpływy z działalności statutowej bądź gospodarczej;
3) Dotacje;
4) Darowizny i zapisy;
5) Inne dochody.
2. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej odbywa się na zasadzie rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, przy zachowania wymogów przewidzianych przepisami o rachunkowości.


§ 42.


Statut klubu spełnia wymogi art. 3 działalność pożytku publicznego, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 i 4, zabrania
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku d osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 43.


1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prowadzona działalność gospodarcza nie będzie dotyczyła tego samego przedmiotu działalności co odpłatna działalność pożytku publicznego.
2. Cały dochód Klubu przekazywany jest na realizację celów statutowych, a podział zysku między członków jest niedopuszczalny


§44


Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy. Prezesa Rady lub jego Zastępcy oraz innego członka Rady Klubu upoważnionego przez Radę lub Prezesa i Zastępcy lub innych osób upoważnionych przez Radę.


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU


§ 45


Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Sejmiku Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 46


W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Sejmik Klubu powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi i obowiązującymi przepisami przeprowadzi likwidację.


§ 47


Uchwalając rozwiązanie Klubu Sejmik Klubu przekazuje majątek organizacjom, które będą realizowały cele statutowe po pokryciu zobowiązań.


§ 48


W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej


§ 49


Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisem do rejestru.

Niniejszy statut – tekst jednolity – został zatwierdzony  na Sejmiku Klubu                   z dnia 17-03-2018 r.