TURYSTYKA

Turystyka osób niewidomych
Uprawianie turystyki przez ludzi niepełnosprawnych może stać się czynnikiem przeciwdziałającym hipokinezji czyli niedoborowi ruchu, wpływającemu destrukcyjnie na zdrowie i samopoczucie każdego człowieka. Kalectwo jest czynnikiem ograniczającym w sposób istotny możliwości życiowe człowieka, powodującym stres, brak wiary, wpędzającym w depresję, wywołującym często poczucie niższości i niepełnowartościowości. Turystykę ludzi niepełnosprawnych należy więc traktować jako rozrywkę, relaks, ale także jako środek terapeutyczno-wychowawczy. Ta forma aktywności ruchowej łagodzi następstwa wywołane kalectwem i umożliwia ludziom niewidomym próbę sił i możliwości, a poprzez pokonywanie trudności pozwala na budzenie wiary w samych siebie i utwierdzanie w przekonaniu o pełnej wartości w społeczeństwie. Turystyka i Krajoznawstwo poza wartościami poznawczymi i podnoszeniem sprawności fizycznej daje niewidzącemu możność autentycznych doznań zarówno w grupie koleżeńskiej jak i w społeczności ludzi pełnosprawnych. Formy te wyzwalają potrzebę współzawodnictwa, samo potwierdzenia oceny społecznej. Dobór form pracy w realizacji zadań z zakresu edukacji turystycznej zależy od inwencji prowadzącego. Mogą to być wycieczki, rajdy, zloty.

Piesze imprezy turystyczne muszą jednak być dobrze przygotowane i musi być zapewniona pomoc osób widzących, zwłaszcza całkowicie niewidomym. Niewidomi i słabowidzący uprawiają również inne formy turystyki pieszej, np. Nordic Walking. Jest to chodzenie ze specjalnymi kijkami. Stosowany jest przez niewidomych i słabowidzących na spacerach, na wycieczkach pieszych, na rajdach oraz podczas zawodów. Zawody takie są organizowane jako urozmaicenie imprez biegowych, a także jako samodzielne imprezy rekreacyjne. Niewidomi chodzą w specjalnej uprzęży. Pierwsza idzie osoba widząca lub słabowidząca, a za nią osoba niewidoma. Obie osoby nakładają uprząż i połączone są dwiema rozciągliwymi linkami. Umożliwia to niewidomemu wyczuwanie ruchów przewodnika i reagowanie na nie, a rozciągliwość linek chroni przed szarpnięciami. Takie połączenie niewidomego z przewodnikiem nie zajmuje rąk obydwu osób i umożliwia swobodne posługiwanie się kijkami – tandem przewodnik-niewidomy może swobodnie poruszać się po szlakach nizinnych i górskich przy pomocy kijów do nordic-walkingu.Turystyka górska jest formą turystyki pieszej. Niewidomi i słabowidzący chodzą po górach w celach rekreacyjnych, towarzyskich i turystycznych. Turystyka górska jest trudniejsza od turystyki nizinnej pieszej. Niewidomi na szlakach górskich potrzebują pomocy osób widzących, ale z górskiej turystyki czerpią niewątpliwe korzyści zdrowotne, fizyczne, psychiczne i społeczne. Niewidomi jeżdżą na tandemach. Osoba niewidoma jedzie na tylnym siodełku, a na przednim osoba widząca, która kieruje rowerem. Rajdy rowerowe organizowane są w Polsce od kilkudziesięciu lat. Rajdy rowerowe niewidomych i słabowidzących posiadają walory rehabilitacyjne. Przede wszystkim wymagają kondycji fizycznej i kondycję tę wzmacniają. Pozytywnie wpływają również na psychikę i na uspołecznienie.

Rola przewodnika w oprowadzaniu grup niewidomych

Brak  lub  znaczne  upośledzenie  wzroku  stanowi  istotne  utrudnienie  w  uprawianiu turystyki  Całkowicie  niewidomy  nie  może  sam  wyruszyć  na  dowolnie  wybrany  szlak turystyczny,  nawet  jeśli  na  co  dzień  porusza  się  samodzielnie  przy  pomocy  białej  laski. Niemożność  dostrzeżenia oznakowania  szlaku  ogranicza samodzielność.  Do tego  potrzebni  są dobrzy  przewodnicy  turystyczni, którzy  dzięki  swej  wiedzy  turystycznej  i  umiejętnościom słownego  przekazu  pomogą  niewidomym  i  ich  przewodnikom  oglądać  widoki,  poznawać przyrodę  i  wzbogacać  wiedzę.  Można  zaryzykować  stwierdzenie,  że  siła  oddziaływania wychowawczego turystyki będzie tym większa, im wcześniej wprowadzi się młodego człowieka w turystykę.8  W kontaktach z niewidomymi trzeba umieć rozróżniać i indywidualizować podejście do ludzi, którym przewodnik stara się pomóc w poznawaniu tego, co im przekazuje. Przewodnik  turystyczny  prowadzący taką  grupę  niewidomych musi  czuwać  w  sposób szczególny nad bezpieczeństwem, mieć pewność, że wszyscy wycieczkowicze mają opiekunów umiejących  prowadzić  niewidomych.  Bardzo  często  przewodnik  oprowadzający niewidomych doznaje  radosnego  uczucia  spowodowanego  dobrą  komunikacją  z  grupą,  dużego zainteresowania  uczestników  wycieczki  zwiedzanymi  obiektami,  słowem  są  to  osoby  zwykle inteligentne,  łatwo  zapamiętujące  informacje. Prowadzenie  wycieczki  krajoznawczej  z niepełnosprawnymi turystami  powinno być nadzwyczaj  starannie  przygotowane i  to  tak  przez organizatora, jak i przez prowadzącego wycieczkę przewodnika, tym bardziej, że nie zdarzają się często.  Informacja  przewodnicka  powinna  być  żywa,  interesująca,  pobudzająca  do zainteresowania tematem odbiorców.  Osobom tym należy opisywać przedmiot zwiedzania w sposób dość szczegółowy. Należy opowiadać „malowniczo i  fotograficznie” co ma oznaczać,  że  opowiadanie ma być  dokładne  i ciekawe. Przy oprowadzaniu grup niewidomych po zabytkowych miastach czy obiektach więcej miejsca  poświęcić należy  opisom ciekawych  zwyczajów  i  wydarzeń  historycznych,  a z  opisu architektury  wybrać  sprawy  najbardziej  charakterystyczne  i  takie,  które  są  możliwe  do obserwacji  poprzez  dotyk.  W tym  wypadku  ważne  jest  dostosowanie  tempa  wycieczki  do potrzeb niewidomych, którzy po wysłuchaniu  opowieści przewodnika potrzebują więcej czasu  aby  dotykać  kory  drzew,  elementów  architektury, kolumn,  wyposażenia  świątyń,  czy innych przedmiotów, której wartość artystyczną poznali .