ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Klub nosi nazwę: „Klub Sportowy Niewidomych Omega”- zwany dalej klubem. Nazwa skrócona „KSN Omega”
§ 2.
Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą klubu jest miasto Łódź.
§ 3.

  1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
  2. Klub może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 4.
Klub może używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Skip to content